Podmienky

1. Všeobecné informácie
Ide o podujatie, nie preteky. Účastníci preto nemôžu v žiadnom zmysle súperiť s inými účastníkmi a nesmú ani ponúkať a prijímať stávky týkajúce sa tohto podujatia. Ktokoľvek, kto tento zákaz poruší, bude musieť okamžite opustiť podujatie a zvyšok bude pre neho zrušený bez možnosti vrátenia peňazí. Jazdiť treba opatrne, berúc ohľad na bezpečnosť seba i ostatných.

2. Vstupný poplatok
Všetky vstupné poplatky musia byť zaplatené v súlade s účtovníctvom k termínu splatnosti. Akékoľvek pochybenie v tejto veci vyústi do vylúčenia tímu z podujatia a do povinnosti zaplatiť poplatok vo výške 250 eur za oneskorenú platbu. V prípade vylúčenia účastníka, bude účasť na podujatí ponúknutá prvej osobe na zozname čakateľov.

3. Vekové obmedzenia
Všetci účastníci podujatia musia mať, za účelom vstupu na podujatie, viac než 18 rokov.

4. Podriadenie sa zákonom
Všetci účastníci musia dodržiavať všetky príslušné zákony a predpisy každej krajiny, ktorou prechádzajú. Toto zahŕňa, bez výnimky, všetky rýchlostné predpisy, cestné zákony, zákony týkajúce sa bezpečnosti vozidla a zákony týkajúce sa držby alebo užitia alkoholu, drog, či iných zakázaných látok. Nie je možné zúčastniť sa podujatia v inom vozidle, než v tom, ktoré účastníci registrovali, okrem prípadu výhradného oprávnenia udeleného organizátormi. Účastníci sa musia plne zúčastniť podujatia. Ak sa, pre akýkoľvek dôvod, rozhodnú odstúpiť z podujatia, zaplatený poplatok nie je prenosný a ani ho, za žiadnych okolností, nemožno vrátiť.

5. Zodpovednosť
Test Drive Event neprijíma zodpovednosť za následky odmietnutia vstupu do krajiny/ mesta alebo odchodu z krajiny/ mesta, počas podujatia a ani za poplatky, ktoré v tejto súvislosti vzniknú. Je to výlučne na zodpovednosti účastníka, ktorý si zodpovedá za všetky dodatočné poplatky.

6. Pravidlá správania sa
Všetci účastníci sa musia správať rozumne za všetkých okolností a byť zodpovední na všetkých úsekoch cesty. Všetci účastníci musia poskytnúť kreditnú kartu ako bezpečnostný depozit, pred vstupom na poskytnuté ubytovanie, a budú im na ňu zaúčtované všetky ich extra výdavky a nimi spôsobené škody. Účastníci nesmú:
* Konzumovať alkohol počas jazdenia, ani jazdiť pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky – a to v žiadnom čase počas podujatia. * Jazdiť, ak je bezpečnosť a správnosť jazdenia oslabená chorobou, nedostatkom odpočinku alebo iným negatívnym stavom.

7. Odškodnenie
Účastník odškodní organizátora, vedúcich, úradníkov, zamestnancov a konzultantov za všetky žaloby podané proti nim treťou stranou, ako výsledok konania/ účasti účastníka na podujatí, zahŕňajúc, bez obmedzenia, porušenie akýchkoľvek zákonov či predpisov alebo porušenie týchto podmienok vstupu.

8. Oprávnenie a poistenie
Všetci jazdci musia mať platný a neobmedzený vodičský preukaz.

9. Súlad so zahraničnými predpismi
Každý tím je zodpovedný za prípravu svojho auta a znalosť, pochopenie a súlad s príslušnými cestnými zákonmi každej krajiny, ktorú počas podujatia navštívi.

10. Označenie
Účastník súhlasí s umiestnením nálepiek Test Drive Event a nálepiek sponzorov na svojom vozidle počas celého trvania podujatia. Účastník je zodpovedný za udržiavanie všetkých nálepiek čistých a viditeľných po celý čas. Nálepky nie sú trvalé a je jednoduché odstrániť ich, pričom nezanechajú žiadnu škodu na vozidle. Organizátori preto nie sú zodpovední za žiadne nároky týkajúce sa poškodenia vozidla v súvislosti s aplikáciou alebo odstraňovaním týchto nálepiek. Ak účastník nezviditeľní všetky Test Drive Event nálepky počas celej doby trvania podujatia, z podujatia bude vylúčený s okamžitou platnosťou a toto podujatie bude pre neho ukončené bez možnosti navrátenia peňazí.

11. Sponzorovanie tímov
Všetko sponzorovanie musí byť autorizované organizátorom a bude potrebné disponovať prijatým písomným súhlasom organizátora na umiestnenie akéhokoľvek sponzorského loga na vozidle alebo oblečení účastníka. Každý tím má možnosť mať neobmedzený počet sponzorov za účelom pomoci s financovaním jeho účasti. Sponzori tímov nie sú obmedzovaní vo veľkosti loga, za predpokladu, že oficiálne Test Drive Event nálepky sú na požadovanom mieste (1 na dverách jazdca, 1 na dverách spolujazdca). Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť vstup akékoľvek neautorizovaného sponzorského dopravného prostriedku alebo individuálnych účastníkov.
Ak tím príde alebo sa pokúsi zúčastniť podujatia s označením od sponzora, ktoré nebolo autorizované organizátorom, bude požiadaný o jeho okamžité odstránenie. Nevyhovenie tejto žiadosti vyústi do odmietnutia účasti na podujatí, bez možnosti vrátenia vstupného poplatku.

12. Vrátenie peňazí
Za žiadnych okolností nie je možné vrátiť peniaze – a to ani vstupný poplatok (bez obmedzenia zahŕňajúc akýkoľvek dôvod nemožnosti zúčastniť sa na podujatí, po vstupe na toto podujatie – t.j. po zaplatení akéhokoľvek poplatku za účelom účasti na podujatí). Vrátenie peňazí nie je možné po celú dobu trvania podujatia. Ak účastník nie je schopný – pre akýkoľvek dôvod – pokračovať v podujatí, vrátenie peňazí taktiež nie je možné a nie je možné žiadať ani akúkoľvek kompenzáciu. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť program podujatia bez predchádzajúceho upozornenia a podľa jeho vôle. Ak účastník vypadne v akejkoľvek časti podujatia z akéhokoľvek dôvodu, nevzniká mu nárok na kompenzáciu.

13. Porušenie podmienok
Ak účastník poruší akúkoľvek vyššie spomenutú podmienku alebo odmietne postupovať podľa inštrukcií poskytnutých pred alebo počas podujatia organizátorom, môže mu byť zakázaná ďalšia účasť na podujatí.

14. Odmietnutie
Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť účasť alebo zrušiť podujatie v akýkoľvek čas a z akéhokoľvek dôvodu (bez povinnosti zverejniť dôvod).

15. Práva v súvislosti s vyobrazením
Všetci účastníci berú na vedomie a súhlasia, že budú fotografovaní a zahrnutí do akéhokoľvek natáčania alebo záznamu dokumentujúceho podujatie. Účastník týmto odmieta akékoľvek práva súvisiace s uverejňovaním a súkromím, a poskytuje organizátorovi plné právo na využitie zachytenia jeho účasti na podujatí v každom zmysle a prostredníctvom každého média na svete, a to na dobu neurčitú. Účastník tiež súhlasí, že organizátor má jedinú možnosť použiť alebo odmietnuť použiť akékoľvek fotografie alebo záznam, v ktorých sa účastník objaví a tiež, že ak organizátor použije také fotografie alebo záznam, tieto môžu byť upravované podľa voľného uváženia organizátora. Účastník súhlasí s použitím mena, obrázku, podobizne, hlasového a biografického materiálu o účastníkovi v súvislosti so všetkými záznamami, reklamou a súvisiacim promočným materiálom a pre každú reklamu a promočné účely. Účastník výslovne oslobodzuje organizátora a všetkých jeho zamestnancov, konzultantov, držiteľov licencie a zástupcov od akýchkoľvek žalôb, ktoré by mohli byť podané pre narušenie súkromia, ohováranie alebo pre iný dôvod súvisiaci s produkciou, distribúciou, vysielaním alebo vystavovaním fotografií, záznamov či promočných materiálov.
Všetci účastníci sú oprávnení fotografovať a robiť záznamy o účasti v podujatí len na nekomerčné a súkromné účely. Nie je povolené reprodukovať alebo použiť fotografie či záznamy podujatia na žiadnej internetovej stránke, v printovom médiu či v televíznom programe bez predchádzajúceho písomného súhlasu organizátora. Účastník týmto súhlasí s postúpením (cesta súčasného postúpenia budúceho autorského práva) všetkých svojich práv, nárokov a záujmov o autorské právo v celosvetovom meradle a všetkých práv duševného vlastníctva súvisiacich s takýmito fotografiami alebo záznamom na dobu neurčitú, spolu s exkluzívnym celosvetovým právom ich využívania spoločnosti Test Drive Event. Účastník musí do 30 dní od skončenia podujatia doručiť spoločnosti Test Drive Event (bez zaťaženia výdavkami spoločnosť Test Drive Event), pásku v DigiBeta (PAL) alebo v DV (PAL) formáte, so všetkými záznamami a fotografiami vytvorenými účastníkom na podujatí.

16. Označenie Test Drive Event
Účastník nemôže za žiadnych okolností používať logá alebo označenie ” Test Drive Event ” nijakým iným spôsobom, než umiestnením nálepiek na vozidle. Zahŕňa to akýkoľvek printový materiál ako aj internetové stránky.

17. Zmena podmienok
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky účasti, upozorniac účastníkov na zmeny. Účastník akceptuje tieto pozmenené podmienky účasťou na podujatí.

18. Rozhodné právo
Tieto podmienky účasti na podujatí sú spravované slovenským právom a účastníci sa podrobujú jurisdikcii slovenskýh súdov.